چهارشنبه, 02 بهمن 1398

جزوه اکواپونیک

 

 

فرودگاه قم در جاده قم - سلفچگان واقع شده که از ابتدای جاده تا فرودگاه حدود 14 کیلومتر فاصله می باشد.

 

از طرف میدان 72 تن فاصله تا فرودگاه 26 کیلومتر میباشد .

 

فاصله فرودگاه از شهر تهران 160 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از فرودگاه امام خمینی 125 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر  اصفهان 270 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر اراک 110 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر کاشان 127 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر دلیجان 96 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر محلات 124 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر ساوه 90 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر آشتیان 84 کیلومتر

 

فاصله فرودگاه از شهر کرج 190 کیلومتر